Nhiều khu vực ở TP.HCM dính quy hoạch treo nên bị hạn chế trong cấp phép xây dựng nhà ở.

Nhiều khu vực ở TP.HCM dính quy hoạch treo nên bị hạn chế trong cấp phép xây dựng nhà ở.

Nhiều khu vực ở TP.HCM dính quy hoạch treo nên bị hạn chế trong cấp phép xây dựng nhà ở.

Nhiều khu vực ở TP.HCM dính quy hoạch treo nên bị hạn chế trong cấp phép xây dựng nhà ở.

Both comments and trackbacks are currently closed.