Cầu Mỹ Thuận 2 đã có hình hài các trụ cầu ở đường dẫn vào cầu chính phía tỉnh Tiền Giang – Ảnh: VĂN BÌNH

Cầu Mỹ Thuận 2 đã có hình hài các trụ cầu ở đường dẫn vào cầu chính phía tỉnh Tiền Giang - Ảnh: VĂN BÌNH

Cầu Mỹ Thuận 2 đã có hình hài các trụ cầu ở đường dẫn vào cầu chính phía tỉnh Tiền Giang – Ảnh: VĂN BÌNH

Cầu Mỹ Thuận 2 đã có hình hài các trụ cầu ở đường dẫn vào cầu chính phía tỉnh Tiền Giang – Ảnh: VĂN BÌNH

Both comments and trackbacks are currently closed.