Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Đức Hưởng – Cấn Văn Lực – Nguyễn Văn Đính

Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Đức Hưởng - Cấn Văn Lực - Nguyễn Văn Đính

Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Đức Hưởng – Cấn Văn Lực – Nguyễn Văn Đính

Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Đức Hưởng – Cấn Văn Lực – Nguyễn Văn Đính

Both comments and trackbacks are currently closed.