Công trình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 nhằm kết nối đôi bờ sông Tiền (Tiền Giang và Vĩnh Long) – Ảnh: VĂN BÌNH

Công trình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 nhằm kết nối đôi bờ sông Tiền (Tiền Giang và Vĩnh Long) - Ảnh: VĂN BÌNH

Công trình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 nhằm kết nối đôi bờ sông Tiền (Tiền Giang và Vĩnh Long) – Ảnh: VĂN BÌNH

Công trình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 nhằm kết nối đôi bờ sông Tiền (Tiền Giang và Vĩnh Long) – Ảnh: VĂN BÌNH

Both comments and trackbacks are currently closed.